Privacy Policy

Inhoudsopgave privacyverklaring Top, Jacht en Outdoorkleding.nl:

 1. Inleiding
 2. Top, Jacht en Outdoorkleding.nl
 3. Doel gegevens
 4. Ontvangers
 5. Periode van opslag
 6. Beveiliging
 7. Uw rechten
 8. Plichten

1. Inleiding
Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt helder uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen uw gegevens precies opgeslagen worden. Daarnaast treft u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van uw rechten. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende AVG wetgeving.

Volledigheidshalve: de privacyverklaring zal af en toe gewijzigd worden. Dit kan het gevolg zijn van onder andere wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam om de privacyverklaring periodiek te raadplegen.

2. Top, Jacht en Outdoorkleding.nl
Op dit moment leest u de privacyverklaring van Top, Jacht en Outdoorkleding.nl. Top, Jacht en Outdoorkleding.nl is een bedrijf dat zich bezig houdt met verkoop van kleding en accessoires voor de jachtsport en meer.

Er zijn situaties waarin uw persoonsgegevens door Top, Jacht en Outdoorkleding.nl verzameld worden. Het is belangrijk dat u weet wat er met de gegevens gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Dat is de inhoud van deze verklaring.

Voelt u zich niet prettig bij het gebruik van uw gegevens door Top, Jacht en Outdoorkleding.nl? Neem dan zeker contact op.

3. Doel gegevens
Er zijn een aantal doelen waar Top, Jacht en Outdoorkleding.nl uw persoonsgegevens
voor verzamelt. Deze doelen worden hieronder toegelicht.

 1. Contact opnemen:
  Uw gegevens worden verzameld wanneer u contact opneemt met Top, Jacht en Outdoorkleding.nl via de website. Vanzelfsprekend worden hier enkel relevante gegevens gevraagd.
 2. Factureren:
  Zoals u misschien weet, heeft iedere onderneming een plicht om te factureren, en deze facturen te verzamelen. De facturen zijn immers nodig voor het doen van de belastingaangifte.
 3. Google Analytics:
  Gegevens worden eveneens gebruikt voor Google Analytics. Dit komt de bedrijfsvoering van Top, Jacht en Outdoorkleding.nl ten goede.
 4. Nieuwsbrieven:
  Zo nu en dan worden er vanuit Top, Jacht en Outdoorkleding.nl nieuwsbrieven gezonden aan klanten.

4. Ontvangers
Voor de bedrijfsvoering van Top, Jacht en Outdoorkleding.nl is het noodzakelijk om klantgegevens door te sturen naar een leverancier. Hierbij worden uiteraard enkel noodzakelijke gegevens doorgestuurd.

5. Periode van opslag
Uw gegevens worden langere tijd bewaard door Top, Jacht en Outdoorkleding.nl. Uiteraard worden uw gegevens nooit langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van de nodige activiteiten. Dit tenzij Top, Jacht en Outdoorkleding.nl op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moet bewaren.

 1. Contact opnemen:
  Neemt u contact op met Top, Jacht en Outdoorkleding.nl via de mail? Dan worden de gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen door de mailserver. De mails worden tot maximaal tien jaar terug bewaard.
 2. Factureren:
  Vanuit de belastingdienst worden wij verplicht facturen te bewaren. De belastingdienst moet immers de mogelijkheid hebben onze administratie te kunnen controleren. Volgens eisen van de belastingdienst moeten wij facturen in ieder geval 7 jaar a 10 jaar bewaren. Dit doen wij dan ook.
 3. Google Analytics:
  De gegevens worden bewaard volgens de voorschriften van Google Analytics.
 4. Nieuwsbrieven:
  De gegevens die nodig zijn voor verzending van de nieuwsbrieven aan klanten, worden niet langer dan 2 jaar bewaard.

6. Beveiliging
Allereerst is het goed om aan te stippen dat van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën worden gemaakt. Uw gegevens worden enkel beheerd in eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Top, Jacht en Outdoorkleding.nl (of eerder besproken derden) worden beheerd, zijn enkel toegankelijk via bovenstaande software. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Waar deze mogelijkheid geboden is zelfs met een tweestapsverificatie.

Wat houdt een tweestapsverificatie in? Er wordt dan een code vanuit de software gegenereerd. Deze code wordt vervolgens verzonden naar Top, Jacht en Outdoorkleding.nl. Deze code wordt vervolgens gebruikt bij het inlogproces.

De apparaten waarmee uw gegevens worden geopend zijn tevens vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan. Hierbij gaat het enkel om de noodzakelijke apparaten.

Ook wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door “https” beveiliging. Dit betekent dat uw verbinding met Top, Jacht en Outdoorkleding.nl privé is. Daarnaast hebben wij een SSL certificaat en een sitelock. Alles om uw gegevens veilig te houden.

7. Uw rechten

  1. Recht op inzage:
   Ten alle tijden heeft u het recht uw gegevens op te vragen, die bij Top, Jacht en Outdoorkleding.nl zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e- mail, of telefonisch contact. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.
  2. Rechtoprectificatie:
   Kloppen uw gegevens niet of zijn deze veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door Top, Jacht en Outdoorkleding.nl. Dit kan eveneens door telefonisch contact op te nemen, of te mailen.
  3. Recht op overdracht van gegevens:
   Wenst u over te stappen naar een andere partij? Dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij zorgt Top, Jacht en Outdoorkleding.nl ervoor dat uw gegevens netjes worden overgedragen aan de andere partij.
  4. Recht op het wissen van gegevens:
   U heeft in bepaalde gevallen het recht om Top, Jacht en Outdoorkleding.nl te vragen gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet Top, Jacht en Outdoorkleding.nl uw persoonsgegevens vernietigen:
 • Top, Jacht en Outdoorkleding.nl heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar Top, Jacht en Outdoorkleding.nl de gegevens voor verzameld heeft.
 • U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven aan Top, Jacht en Outdoorkleding.nl om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in.
 • U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens, zie artikel 7.6. U heeft een absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Zijn uw belangen groter dan Top, Jacht en Outdoorkleding.nl met betrekking tot verwerking van uw gegevens? Dan heeft u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, pas dan wanneer is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt.
 • Wanneer Top, Jacht en Outdoorkleding.nl uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, heeft u direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw gegevens.
 • Wanneer Top, Jacht en Outdoorkleding.nl een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is Top, Jacht en Outdoorkleding.nl verplicht om uw gegevens te wissen. Hierbij kan het gaan om de wettelijke bewaarplicht van facturen, zie artikel 5.2. van deze verklaring.
 • Wanneer u als opdrachtgever jonger dan 16 jaar bent en Top, Jacht en Outdoorkleding.nl heeft uw gegevens via een app of website verzameld, dan kunt u vragen aan Top, Jacht en Outdoorkleding.nl de gegevens te wissen.

Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.

5. Recht op het indienen van een klacht:
U heeft immer het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat de Top, Jacht en Outdoorkleding.nl niet op juiste wijze met uw gegevens is omgegaan. Dat kan via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af.

6. Recht op stop van gegevensgebruik, bezwaar:
Zie punt 4.
Het gebruik maken van deze rechten kan door te mailen naar info@jacht- outdoorkleding.nl onder toezending van een kopie van het ID-bewijs. Hierbij moet de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, het ID-bewijsnummer en BSN nummer onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren op uw verzoek. Op deze manier weet Top, Jacht en Outdoorkleding.nl zeker dat u de rechtmatige betrokkene bent die het bezwaar maakt, of vraagt om het wissen (artikel 7.4).

7. Plichten
Top, Jacht en Outdoorkleding.nl verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Het gaat hier om een commercieel belang. Denk aan het aanbieden van diensten van Top, Jacht en Outdoorkleding.nl. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan Top, Jacht en Outdoorkleding.nl de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Top, Jacht en Outdoorkleding.nl behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Top, Jacht en Outdoorkleding.nl dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van Top, Jacht en Outdoorkleding.nl. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens.
Top, Jacht en Outdoorkleding.nl
info@jacht-outdoorkleding.nl | 0649075348
Hooihuis 19 | 3781MJ | Voorthuizen
Btw. Nr. NL192548700B02 | KVK Nr. 77721039